lkml.org 
[lkml]   [2022]   [Dec]   [4]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectMottaker
Mottaker
Det er en pris i ditt navn fra FN og Verdens helseorganisasjon
tilknyttet det internasjonale pengefondet der e-postadressen og fondet
ble frigitt til oss for overføring, vennligst bekreft dataene for
overføringen.
Vi ble bedt om å overføre alle ventende transaksjoner innen de neste
to, men hvis du har mottatt din fond vennlig ignorere denne meldingen,
hvis ikke overholde umiddelbart.
Vi trenger din presserende svar på denne meldingen, dette er ikke en
av de internett svindlere der ute, det er pandemisk lettelse.
Jennifer

\
 
 \ /
  Last update: 2022-12-05 05:32    [W:0.025 / U:0.636 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site