lkml.org 
[lkml]   [2021]   [Jan]   [2]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectRe:
Kanadalainen Tom Crist, joka voitti 40 miljoonan dollarin dollarin
arpajaispalkinnon, kirjoittaa ilmoittaakseen sinulle, että Google
yhdessä Facebookin kanssa on lähettänyt sähköpostiosoitteesi
saadaksesi minulta 4 800 000,00 euroa, koska olen päättänyt antaa osan
voitostani pois hyväntekeväisyyteen, yksilöihin ja järjestöihin. ota
yhteyttä minuun saadaksesi lisätietoja osoitteesta
Tomcrist441@gmail.com

\
 
 \ /
  Last update: 2021-01-02 09:42    [W:0.027 / U:0.524 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site