lkml.org 
[lkml]   [2013]   [Jan]   [17]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectSøke etter en god lån på fast rente på 3%
DateHei,
Vi er et privat lån lånegivere.
vi gir lån til enkeltpersoner og selskaper
organisasjon, bedrift organer.
vi låne både sikret og usikret lån.

Vi gir ut lån til fast rente på 3%.

Våre lave priser er variabel og omsettelige. Vi
tilbyr de laveste prisene i lånemarkedet. Når
søknaden er dokumentert, lånebetingelser er (som
vedtatt av Rådet), hvoretter lånet er innvilget.

Å få et lån med vårt selskap, kan du fortelle
oss størrelsen på lånet du trenger, og perioden som
du kan betale tilbake lånet. vennligst kontakt oss på
cashadvancefinance@hotmail.com.

Håper å høre fra deg snart.

På vegne av:
Administrerende direktør og sekretær
Elebe Austine
Cash Advance Finance

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2013-01-17 16:01    [W:0.026 / U:1.888 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site