lkml.org 
[lkml]   [2022]   [Jun]   [8]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
Subject
Ahoj zlato,
Jmenuji se Rebecca, jsem ze Spojených států a vojenská žena, která se
ještě nikdy neprovdala bez dětí. Narazil jsem na tvůj profil a osobně
mě zaujalo být tvým přítelem. V případě důvěrných záležitostí mě
prosím kontaktujte zpět prostřednictvím mého soukromého e-mailu
rl715537@gmail.com, abych vám umožnil posílat své obrázky a poskytnout
vám o mně další podrobnosti. Doufám že tě brzy uslyším.
pozdravy
Rebecca.
\
 
 \ /
  Last update: 2022-06-08 20:23    [W:0.069 / U:1.716 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site