lkml.org 
[lkml]   [2022]   [Jun]   [6]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectOFICIÁLNÍ OZNÁMENÍ O VÝHRE
From
Date
PROPAGACE LOTERIE EuroMillions
KANCELÁR MADRID
OFICIÁLNÍ OZNÁMENÍ
Z KRESLA PREZIDENTA
PRIDELENÍ CENY PROPAGACNÍ PROPAGACE EuroMillions


OFICIÁLNÍ OZNÁMENÍ O VÝHRE

Vážený zisk

Jsme povinni vám z bezpecnostních duvodu oznámit výsledek práve dokoncených mesícních konecných losování AKCE LOTERIE EuroMillions a váš e-mail mezi vyhranými štastnými výherci. Další informace o vaší výhre si prectete v príloze ve formátu PDF.

Ohledne vaší ceny kontaktujte Markus Morgan

S prátelským pozdravem

Susan Algizre Moralesová
HLAVA, ODDELENÍ ONLINE LOTERIE
PROPAGACE LOTERIE EuroMillions
Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem príslušných vlastníku.
Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena[unhandled content-type:application/pdf]
\
 
 \ /
  Last update: 2022-06-06 22:14    [W:0.134 / U:0.920 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site