lkml.org 
[lkml]   [2022]   [Jun]   [24]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
Subject
Hallo, Houd er rekening mee dat deze e-mail die in uw mailbox is
binnengekomen geen fout is, maar specifiek aan u is geadresseerd voor
uw vriendelijke overweging. Ik heb een voorstel van ($ 7.500.000,00)
achtergelaten door mijn overleden klant ingenieur Carlos, die werkte
en leefde hier in (Lome Togo) voor zijn dood in een ongelukkig
auto-ongeluk met zijn familie, neem ik contact met u op als
nabestaanden van hem, zodat u het geld bij claims kunt ontvangen. op
uw snelle reactie zal ik u informeren over de modi van
uitvoering van dit verbond, neem contact met mij op via deze e-mails
(orlandomoris56@gmail.com)

\
 
 \ /
  Last update: 2022-06-24 16:51    [W:0.021 / U:0.960 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site