lkml.org 
[lkml]   [2022]   [Jun]   [24]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectNapływ Klientów ze strony
Dzień dobry,

chciałbym poinformować Państwa o możliwości pozyskania nowych zleceń ze strony www.

Widzimy zainteresowanie potencjalnych Klientów Państwa firmą, dlatego chętnie pomożemy Państwu dotrzeć z ofertą do większego grona odbiorców poprzez efektywne metody pozycjonowania strony w Google.

Czy mógłbym liczyć na kontakt zwrotny?


Pozdrawiam,
Mikołaj Rudzik

\
 
 \ /
  Last update: 2022-06-24 10:20    [W:0.023 / U:6.192 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site