lkml.org 
[lkml]   [2021]   [Dec]   [16]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectHello
-- 

Irodánk elérhetősége: 2554 Road Of Kpalime Face Pharmacy Bet, Lome, Gulf.

Ez a WU bank igazgatója értesítse Önt arról, hogy a nemzetközi
Valutaalap (IMF), aki 850 000,00 USD összegű kártérítést kap, mert
megtalálták az Ön e-mail címét a csalás áldozatainak listáján. Ugye
hajlandó megszerezni ezt az alapot vagy sem?

Sürgősen várjuk a hírt.

Tisztelettel
Tony Albert
BANKIGAZGATÓ

\
 
 \ /
  Last update: 2021-12-17 01:23    [W:0.029 / U:0.080 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site