lkml.org 
[lkml]   [2020]   [May]   [29]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectDarowizna


Nazywam się SHANE MISSLER, wygrałem loterię o wartości 451 milionów dolarów i postanowiłem przekazać tobie kwotę 5500 000,00 €. Przekazuję wam tę darowiznę za miłość, którą mam dla ludzkości i za pomoc osobom dotkniętym pandemią w waszym kraju.Skontaktuj się ze mną, aby odebrać tę darowiznęDziękuję i Bóg zapłać.pozdrowieniaSHANE MISSLER

\
 
 \ /
  Last update: 2020-05-30 03:20    [W:0.054 / U:4.100 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site