lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Apr]   [29]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
Subjectanmodning forretning
god dag

anmodning forretning

Jeg bruger dette medie til at informere dig om transaktionen for
overførsel af $ 21.500.000 (Twenty-en million fem hundrede tusinde
dollars) i min bank i Kina til dig som modtager. Det vil være 100%
sikker, er den finansielle officer af den afdøde kunde.

For god forståelse af forretningsforslaget kan du sende dit svar på
engelsk
Venligst kontakt mig på min private e-mail nedenfor for eventuelle
spørgsmål og yderligere information. chinsang909@gmail.com

Med venlig hilsen

Chin Sang

e-mail: chinsang909@gmail.com

\
 
 \ /
  Last update: 2018-04-29 23:12    [W:0.048 / U:1.144 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site