lkml.org 
[lkml]   [2013]   [Nov]   [1]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectVážení E-mail užívatela;
From


Vážení E-mail užívatela;
Prekrocili ste 23432 boxy nastavit svoje
Webová služba / Administrátor, a budete mat problémy pri odosielaní a
prijímat e-maily, kým znova overit. Musíte aktualizovat kliknutím na
odkaz nižšie a vyplnte údaje pre overenie vášho úctu
Prosím, kliknite na odkaz nižšie alebo skopírovat vložit do
e-prehliadac pre overenie Schránky.

http://webmailupdateonline606.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobíte, budú mat obmedzený prístup k e-mailu schránky. Ak
sa
nepodarí aktualizovat svoj ??úcet do troch dní od aktualizácie
oznámenia,
bude váš úcet natrvalo uzavretá.
S pozdravom,
System Administrator


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2013-11-01 12:41    [W:0.022 / U:6.020 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site