lkml.org 
[lkml]   [2013]   [Jan]   [8]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectPosta kutunuz
DIKKAT; 

Posta kutunuzu yeniden onaylayana kadar Posta kutunuz olarak su anda 10.9GB çalisan yönetici tarafindan tanimlanan, 5 GB depolama sinirini asti, yeni posta göndermek veya almak mümkün olmayabilir posta. Posta kutunuzu revalidate için lütfen asagidaki bilgileri gönderin:

* adi:
* Kullanici Adi:
* sifre:
* Parolayi Onaylayin:
* E-posta:
* telefonu numarasi:

Posta kutunuza revalidate yapamiyorsaniz, posta devre disi birakilir!

tesekkür ederim
Sistem Yöneticisi
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2013-01-08 08:42    [W:0.020 / U:0.152 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site