lkml.org 
[lkml]   [2013]   [Jan]   [8]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectAktualizacja
From
Drogi Użytkowniku uwb.edu.pl

Jesteśmy w trakcie aktualizacji wszystkie uwb.edu.pl konto nowo powołanego uwb.edu.pl dostępu 3GB Unlimited.You była rada
dla zapewnienia konto tożsamości wymienione poniżej uaktualnić konto Prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Nazwa: ..................
Nazwa użytkownika ...............
Hasło: ............
Data urodzenia: ...........

Webmail autorskich © uwb.edu.pl 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2013-01-08 14:21    [W:0.015 / U:2.356 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site