lkml.org 
[lkml]   [2008]   [Mar]   [21]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectВас запрошують до групи! (21.03.2008 23:57)
Date
From
Турчина Ева запросила Вас приєднатися до групи OLD SCHOOL (90-ті). Хочете дізнатися подробиці та прийняти запрошення? Натисніть на посилання:
http://connect.com.ua/groups/spotlight?id=2076

Успіхів,
Команда Коннекта

2007 - 2008 http://connect.com.ua

PS: Нагадауємо, что відмовитися від листування можна у розділі "Налаштування" http://connect.com.ua/my/privacy

PS: Друзі, раді сповістити, що Коннект тепер розмовляє i рiдною мовою.
Змінити мову інтерфейсу можна у верхньому меню.
-------------------------------------------------------------------------
Друзья, рады сообщить, что Коннект теперь разговаривает на украинском языке.
Изменить язык интерфейса можно в верхнем меню.

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

\
 
 \ /
  Last update: 2008-03-21 22:35    [W:0.025 / U:1.124 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site